जनकात्मजा

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

जनकात्मजा शब्दप्रकार : तत्सम