जठरपरिवर्तनासन

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

जठरपरिवर्तनासन शब्दप्रकार : तत्सम