गताः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

गताः शब्दप्रकार : तत्सम