एवंविधः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

एवंविधः शब्दप्रकार : तत्सम