उच्चैः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

उच्चैः शब्दप्रकार : तत्सम