इतः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

इतः शब्दप्रकार : तत्सम