इच्छामि

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

इच्छामि शब्दप्रकार : तत्सम