अधिक्षेपः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अधिक्षेपः शब्दप्रकार : तत्सम