अथर्वण्वाक्यं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अथर्वण्वाक्यं शब्दप्रकार : तत्सम