अत्यजत्

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अत्यजत् शब्दप्रकार : तत्सम