अजस्रं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अजस्रं शब्दप्रकार : तत्सम