अचिन्त्यः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अचिन्त्यः शब्दप्रकार : तत्सम