अंगैः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अंगैः शब्दप्रकार : तत्सम